Musik

Syftet med den allmänna lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen är att skapa förutsättningar för ett gott förhållande till musiken och ett livslångt musikintresse. Målet är att stödja elevens intresse för musik. Studierna ska fokusera på glädjen över musiken och att musicera tillsammans samt elevens frihet att förverkliga sig själv genom att själv göra och uppleva. Eleverna uppmuntras till estetiskt och kreativt tänkande och till att utveckla de sociala färdigheterna. Undervisningen beaktar elevernas förutsättningar och intressen och stödjer utvecklingen av en positiv självbild och ett gott självförtroende. Under studiernas gång lär sig eleven känna sina musikaliska styrkor och hittar sitt eget sätt att musicera. Det egna musikintresset blir en del av en levande och fungerande musikkultur och av hela konstfältet.

Inledande musikstudier / Musikverkstaden

Musikverkstäderna riktar sig till barn i 5–8-års ålder. Eleverna får bekanta sig med musikens grunder i en lekfull och experimenterande atmosfär. Grupperna består av 4–8 barn och de får delta i verksamheten på ett sätt som passar bäst för varje elev. Undervisningen består av sånginlärning, improvisation, rytmik, spelandet av lätta slaginstrument och en genomgång av de vanligaste instrumenten och deras egenskaper. Undervisningen innefattar även aktivt lyssnande till inspelad musik samt till musik som gruppen själv producerar.

Syftet med musikverkstäderna är att väcka och bejaka barnens intresse för musik och förbereda eleverna för en eventuell fortsatt instrument- eller sånghobby. Barnen lär sig hitta sitt eget uttryckssätt i musiken och lär sig även beakta andra som spelar och sjunger i gruppen. Verksamheten betonar den musikaliska processen hos barnen och är därmed inte enbart inriktad på att öva musikstycken för framträdanden, men musikverkstadseleverna brukar ändå ofta uppträda med något de lärt sig under läsåret t.ex. på Art-Dur Musik- och Bildkonstskolas vårfest.

Grundstudierna i musik / Instrument

Syftet med grundstudierna är att inspirera eleverna till målmedvetna studier i musik och till att långsiktigt utveckla de musikaliska färdigheterna. Utgångspunkten för studierna är elevens styrkor
och intresseområden. Genom att erbjuda möjligheter till mångsidig musikalisk verksamhet utvecklar grundstudierna i musik elevens musikaliska och kreativa tänkande. Målet med grundstudier i musik är att uppmuntra eleven att hitta sina egna musikaliska styrkor, sitt levande musikaliska uttryck samt en nyfikenhet och ett intresse för att utvecklas i sitt skapande, musicerande och lyssnande – såväl individuellt som kollektivt. Inom Art-Dur kan studiehelheter byggas inom ett område/ instrument eller flera. En enskild studiehelhet kan innehålla mål från olika målområden inom grunderna. I grundstudierna kan ingå alternativa studiehelheter.

Art-Dur erbjuder inte teori, musikhistoria eller tonträffning som skild undervisning utan dessa förs in i den individuella undervisningen enligt den individuella läroplanen. Om det uppstår önskemål om separat undervisning av teori kan det arrangeras i samarbete med musikinstitutet Arkipelag. Art-Dur erbjuder fortgående grundstudier i musik.