Sekretess / Registerbeskrivning för Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf

1. Personuppgiftsansvarig / Registerupprätthållare.
Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf
c/o Bokföringsbyrå Memera
PB 6
21661 Nagu
info@artdur.fi
FO-nummer: 1551663-2

2. Kontaktperson i ärenden gällande behandling av personuppgifter.
Tom Grönroos
info@artdur.fi
040-1955575

3. Registrets namn.
Elevregister för Art-Dur Musik- och Bildkosntskola rf

4. Ändamål med och motivering till behandling av personuppgifter.
Personuppgifterna, eleven och målsmans, samlas in för kontakt mellan skolan och hemmet, för fakturering av terminsavgifter samt för intyg och betyg för eleven ifråga.

5. Registrets datainnehåll.

  • Namn (elev och målsman)
  • Adress (elev och målsman)
  • Telefon (elev och målsman)
  • e-post (elev och målsman)
  • Uppgifter om kursdeltagande
 • Samtycke till publicering av bilder/filmklipp inom Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf.

6. Uppgifternas förvaringstid.
Vi förvarar användarens uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga ovannämnda användningsändamål för personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi kan dock på grund av bokförings- eller annan tvingande lagstiftning vara förpliktade att förvara en del av användarens personuppgifter även efter att kundförhållandet eller annan behandlingsgrund för personuppgifterna har upphört. Uppgifter för betyg och intyg, deltagandet och avlagda kurser, förvaras i längre tid utan kontaktuppgifter då sådana uppgifter kan behövas av eleven vid senare studier.

7. Regelmässiga uppgiftskällor.
Uppgifter fås av användaren själv. Personuppgifter samlas in vid obligatorisk registrering vid kursanmälan.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter.
Ingen offentlig utlämning av uppgifterna. Uppgifter för fakturering lämnas till organisationens personal för förvaltning av ekonomi och bokföring.

9. Överföra uppgifter utanför EU eller EES.
Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

10. Principer för skyddet av registret.
Uppgifterna har skyddats enligt Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf:s datasäkerhetsförfaranden. Personliga användarrättigheter till behandling av personuppgifter beviljas begränsat enligt arbetsuppgifter. Då arbetsuppgifterna förändras eller anställningsförhållandet upphör tas användarrättigheterna bort. Personalen har tystnadsplikt.

11. Den registrerades rättigheter.
Den registrerades rättigheter bestäms enligt artiklarna 15-22 i EU:s dataskyddsförordning:

 • rätt till tillgång till uppgifter
 • rättelse av uppgifter
 • radering av uppgifter
 • begränsning av behandling av uppgifter
 • rätt till dataportabilitet
 • rätt att göra invändningar

Kontaktpersonen vid ärenden som gäller den registrerades rättigheter är verksamhetens kontaktperson i frågan (se punkt 2).

Samtycke till publicering av bilder/filmklipp inom Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf.

Art-Dur arbetar kontinuerligt med att erbjuda aktuell information om verksamheten officiellt. Det här på skolans hemsida, Facebook sida, Instagram konto, YouTube kanal samt genom information och inslag i media. Det är därför av stort värde att kunna presentera verksamheterna med bilder och filmklipp.

Exempel på olika tillfällen där eleven kan komma att finnas med på bilder är från undervisningen och uppträdanden. Även barn och elevers arbeten kan förekomma på bild.

Enligt personuppgiftslagen får bilder på personer inte publiceras utan att personen i fråga först gett 
sitt godkännande. Därför frågar Art-Dur om ett godkännande från vårdnadshavare, eller eleven själv i de fall hon/han fyllt 15 år. Godkännande sker genom kursanmälan för eleven ifråga.

Bilder och filmklipp eller namninformation överges inte till tredje part eller för annat bruk utan kontakt till och tillstånd av målsman och elev.

För ytterligare information eller frågor:
Tom Grönroos, producent
info@artdur.fi
040-1955575